Wszystko o nieruchomościach

Temat: Istota i cel analizy sprawozdań finansowych
Analiza sprawozdań finansowych jest tą - ważną - częścią rachunkowości, która pozwala księgowemu, biegłemu rewidentowi lub innej osobie zajmującej się finansami przedsiębiorstwa poznać: -ogólną jego sytuację finansową w przeszłości, w teraźniejszości oraz przyszłości (jeśli dostępne są sprawozdania pro forma), -wybrane aspekty działalności, np. związane z rentownością czy zadłużeniem. Umiejętność analizy sprawozdań finansowych umożliwia podejmowanie efektywnych decyzji ekonomicznych w przedsiębiorstwie, co ma szczególne znaczenie w coraz bardziej niepewnym i konkurencyjnym otoczeniu. Wstępna analiza sprawozdania finansowego utożsamiana jest z analizą jego dwóch podstawowych części: bilansu oraz rachunku zysków i strat. Powszechnie jako analizę wstępną przeprowadza się analizę pionową (analizę struktury) i poziomą (analizę dynamiki) obu tych części.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=880Temat: Istota i cel analizy sprawozdań finansowych w świetle istniejących przepisów o rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe to roczny raport finansowy, który powinien zawierać czytelny przegląd rozwoju działalności jednostki i jej sytuacji. Analiza sprawozdań finansowych polega na przetwarzaniu interpretacji danych zawartych w sprawozdaniu. Zaprezentowane w niej dane i informacje stanowią kopalnie wiedzy na temat sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa. Analiza sprawozdania finansowego jest użyteczna nie tylko dla kierownictwa danej jednostki, ale także dla innych podmiotów z różnych powodów zainteresowanych jej stanem. Wykorzystują ją banki, inwestorzy oraz organy podatkowe. Na podstawie analizy można poznać ogólną sytuację finansową jednostki – obecną lub przyszłą (jeżeli będą dostępne sprawozdania pro forma) oraz zapoznać się z aspektami działalności, dotyczącymi np. rentowności czy zadłużenia przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia do analizy sprawozdań finansowych jest analiza wstępna. Obejmuje ona analizę pionową i poziomą. Analiza pionowa polega na porównaniu "w układzie pionowym" poszczególnych pozycji bilansu lub rachunku zysków i strat. Jest ona analizą zmian ich struktury. Analiza pozioma polega na porównaniu danych liczbowych jednego roku z danymi liczbowymi innego roku. Pozwala ona na ocenę dynamiki różnych zjawisk finansowych. Na podstawie tej analizy można określić kierunek rozwoju instytucji, uwzględniając dodatkowo, np. zmiany koniunktury czy systemu podatków.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=81


Temat: Istota i cel analizy sprawozdań finansowych w światle obowiązujących przepisów o rachunkowości
Rachunkowość dostarcza informacji w postaci sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysku i strat) w którym zawarte sa dane o majątku,żródłach finansowania działalności, o osiagniętych wynikach i pozycji finansowej firmy.Sprawozdania finansowe uznaje się za podstawowe żródło wiarygodności danych do przeprowadzania analizy finansowej. Sprawozdanie finansowe przedstawia zasoby majątku, żródła ich finansowania oraz wynik działalnosci przedsiebiorstwa za minione okresy.Jednak jest on tylko informacją o przeszłych zdarzeniach,sporządzono zgodnie z zasadami rachunkowości.Umiejętność analizy sprawozdań finansowych umożliwia podejmowanie efektywnych decyzji ekonomicznych w przedsiębiorstwie, co ma szczególne znaczenie w coraz bardziej niepewnym i konkurencyjnym otoczeniu. W analizie sprawozdań finansowych bardzo ważne jest żeby ująć:charakterystykę systemu sprawozdawczości,złożenie analizy ekonomicznej,charakterystykę podstawowych sprawozdań finansowych (bilans,rachunek zysku i strat,rachunek przepływow pieniężnych, skonsolidowanego sprawozdania finansowego),oraz analizę dynamiki struktury i zależności między elementami sprawozdan finansowych, zastosowanie wskażników finansowych w analizie sytuacji finansowej przedsiebiorstwa.Celem analizy sprawozdań finansowych jest wnioskowanie o przyszłości jednostki gospodarczej, na podstawie zdarzeń z przeszłości, które moga mieć wpływ na wyniki działalności, bądz mogą się powtórzyć w...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=86


Temat: Istota i cele analizy sprawozdan finansowych w świetle przepisow o rachunkowości
Wstępna analiza sprawozdania finansowego utożsamiana jest z analizą jego dwóch podstawowych części: bilansu oraz rachunku zysków i strat. Powszechnie jako analizę wstępną przeprowadza się analizę pionową (analizę struktury) i poziomą (analizę dynamiki) obu tych części. Wstępna analiza bilansu Bilans ukazuje obraz sytuacji majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa. Jego wstępna analiza ma na celu ocenę tej sytuacji, jak również wskazanie kierunku dalszych, bardziej szczegółowych analiz. Wstępna analiza bilansu obejmuje1: -analizę poziomą – polegającą na badaniu dynamiki sumy bilansowej oraz poszczególnych pozycji aktywów i pasywów; -analizę pionową – polegającą na badaniu wzajemnej struktury aktywów i pasywów oraz ich struktury wewnętrznej; -analizę pionowo-poziomą – polegającą na badaniu struktury kapitałowo-majątkowej. Badanie dynamiki sumy i pozycji bilansowych (analiza pozioma) ma na celu ustalenie ich zmian w czasie. Można przy tym zaobserwować wzrost lub spadek sumy bilansowej, a także wielkości poszczególnych pozycji aktywów i finansujących je pasywów, co prowadzi do zmian ich struktury. Najlepsze wyniki daje dokonywanie takiej analizy na podstawie danych wieloletnich (3-5...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=747


Temat: Istota i cele analizy sprawozdań finansowych w świetle istniejących przepisów o rachunkowości
Moim zdaniem analiza sprawozdania finansowego utożsamiana jest z analizą jego dwóch podstawowych części: bilansu oraz rachunku zysków i strat. Powszechnie jako analizę wstępną przeprowadza się analizę pionową (analizę struktury) i poziomą (analizę dynamiki) obu tych części. Bilans ukazuje obraz sytuacji majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa. Jego wstępna analiza ma na celu ocenę tej sytuacji, jak również wskazanie kierunku dalszych, bardziej szczegółowych analiz. Wstępna analiza bilansu obejmuje: 1)analizę poziomą – polegającą na badaniu dynamiki sumy bilansowej oraz poszczególnych pozycji aktywów i pasywów; 2)analizę pionową – polegającą na badaniu wzajemnej struktury aktywów i pasywów oraz ich struktury wewnętrznej; 3)analizę pionowo-poziomą – polegającą na badaniu struktury kapitałowo-majątkowej. Badanie dynamiki sumy i pozycji bilansowych (analiza pozioma) ma na celu ustalenie ich zmian w czasie. Można przy tym zaobserwować wzrost lub spadek sumy bilansowej, a także wielkości poszczególnych pozycji aktywów i finansujących je pasywów, co prowadzi do zmian ich struktury. Najlepsze wyniki daje dokonywanie takiej analizy na podstawie danych wieloletnich (3-5 lat). Dopiero wtedy wyraźnie widać tendencje i kierunki rozwoju poszczególnych pozycji, co umożliwia wnioskowanie o rozwoju sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa. Zmiany wielkości pozycji bilansowych bada się najczęściej na podstawie wskaźników dynamiki. Można wprawdzie badać również zmiany absolutne (wyrażone w jednostkach pieniężnych), niosą one jednak małą ilość informacji. Wskaźniki dynamiki są wyliczane jako procentowy stosunek wielkości z danego roku do wielkości z roku poprzedniego (wskaźniki łańcuchowe), ... systematyczny wzrost sumy bilansowej, świadczący o rozwoju przedsiębiorstwa. Musi się on jednak odbywać przy zachowaniu właściwych proporcji poszczególnych pozycji, co badane jest poprzez analizę pionową bilansu. Celem analizy jest wnioskowanie o...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=29


Temat: Istota i cele analizy sprawozdań finansowych w świetle istniejących przepisów o rachunkowości
Istota i cele analizy sprawozdań finansowych w świetle istniejących przepisów o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe jest podstawowym źródłem danych do przeprowadzenia analizy finansowej i oceny stanu majątku przedsiębiorstwa, zarówno dla kierownictwa jednostki ... z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości wraz z jej późniejszymi zmianami. Każdy z elementów sprawozdania, czyli: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych i sprawozdanie z działalności jednostki, daje zainteresowanemu wiele informacji o przedsiębiorstwie. Analiza sprawozdań przedsiębiorstwa ma dostarczać informacji o posiadanym przez przedsiębiorstwo majątku, o sposobach jego wykorzystania i uzyskiwanych z tego korzyściach. Pomaga utrzymać funkcjonowanie przedsiębiorstwa i je rozwijać, gdyż informuje o skutkach podejmowanych przez kierownictwo jednostki decyzji. Ułatwia prognozy na przyszłość firmy. Dzięki analizie bilansu możemy poznać majątek firmy, źródła jego finansowania, stopień zadłużenia przedsiębiorstwa. Wynik finansowy wykazany w rachunku zysków i strat świadczy o rentowności działalności firmy. Informacja dodatkowa, która jest uzupełnieniem bilansu i rachunku zysków i strat, zawiera dane ujęte w tych ... oraz dynamiki poszczególnych składników kapitału własnego oraz zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych pozwala ocenić zdolność jednostki do generowania środków pieniężnych oraz pokazuje faktyczne wpływy i wydatki środków pieniężnych. Natomiast sprawozdanie ... Jak widzimy analiza poszczególnych elementów sprawozdania pozwala ocenić bieżącą sytuację w przedsiębiorstwie, a także wyciągnąć wnioski na przyszłość i podjąć odpowiednie decyzje gospodarcze.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=29


Temat: Istota i cel analizy sprawozdań finansowych
jakie w tym zakresie sie pojawiają. Analiza pionowa - określana jako analiza struktury - wykorzystywana jest do badania procentowego udziału poszczególnych pozycji składników aktywów i pasywów w ogólnej sumie bilansowej oraz poszczególnych pozycji przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat w ogólnej kwocie przychodów i kosztów. Analiza pozioma - polega na porównaniu w czasie poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat. Wskaźnik dynamiki wyraża w procentach wielkość rozpatrywanego zjawiska w odniesieniu do okresu poprzedniego. Wskaźnik tempa zmian mówi, o ile procent wzrosła lub spadła wielkość badanego zjawiska w stosunku do okresu ubiegłego. Analiza wskaźnikowa - należy ja przeprowadzić w celu wzbogacenia poziomej i pionowej analizy sprawozdań finansowych o syntetyczną ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Bada ona relacje zachodzące miedzy pozycjami bilansu, rachunku zysków i strat czy tez sprawozdań finansowych. Uważam, iż analiza finansowa na jest bardzo potrzebna jednostkom zarówno do codziennej pracy w przedsiębiorstwie, oceny jej możliwości finansowych czy ocenić jej funkcjonowanie w porównaniu...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=880


Temat: ISTOTA I CEL ANALIZY SPRAWOZDAN FINANSOWYCH
Warto wspomnieć, iż jako pierwsza przeprowadzana jest wstępna analiza sprawozdania finansowego, która zazwyczaj rozpoczyna się od badania dynamiki sumy i pozycji bilansowych (analiza pozioma).Ma ona na celu ustalenie ich zmian w ... analizy na podstawie danych wieloletnich (3-5 lat). Dopiero wtedy wyraźnie widać tendencje i kierunki rozwoju poszczególnych pozycji, co umożliwia wnioskowanie o rozwoju sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa. Ogólnie pożądanym zjawiskiem jest systematyczny wzrost sumy bilansowej, świadczący o rozwoju przedsiębiorstwa Analiza pionowa bilansu polega na analizie struktury aktywów i pasywów, co w praktyce przekłada się na obliczenie udziału poszczególnych składników majątku i kapitałów w łącznej sumie bilansowej. W następnej kolejności bada się strukturę poszczególnych części aktywów i pasywów. Podczas tego badania obserwuje się również zmiany zachodzące w obserwowanych strukturach w poszczególnych latach, co łączy tą analizę z analizą poziomą. Wstępna analiza rachunku zysków i strat polega na badaniu dynamiki i struktury wielkości strumieni reprezentujących poszczególne przychody, koszty i wynik finansowy oraz ocenie relacji pomiędzy poszczególnymi kategoriami wyniku finansowego. Zmiany zysku netto są bowiem wynikiem zmian poszczególnych kategorii wyniku finansowego. Z punktu widzenia oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa rachunek przepływów pieniężnych wykorzystuje się do: uzyskania lepszej niż w przypadku bilansu oraz rachunku zysków i strat charakterystyki obecnej i przyszłej zyskowności, określenia bieżącej zdolności płatniczej poprzez ustalenie wewnętrznego stopnia samofinansowania. Przewaga oceny dokonanej przy wykorzystaniu rachunku przepływów pieniężnych (cash flow) wynika z ... ocena wynikająca z analizy przepływów pieniężnych była kompletna, musi być rozpatrywana na tle wniosków wyciągniętych z analizy wskaźnikowej bilansu oraz rachunku zysków i strat.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=433


Temat: pytania na kolokwium z finansów przedsiębiorstw
cel sporządzania. 34. Na czym polega analiza struktury składników bilansu. 35. Na czym polega i jakich informacji udziela analiza dynamiki składników bilansu. 36. O czym informują nas wskaźniki struktury majątku trwałego i obrotowego. 37. Biuro podróży a hotel- należności i zapasy. 38. Czego dotyczy analiza wstępna bilansu. 39. Czego dotyczy analiza wskaźnikowa bilansu. 40. Powodzenia
Źródło: tirpo2.fora.pl/a/a,64.html


Temat: Sprawozdawczość finansowa 04
Pozostałe sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat Wykazany w bilansie wynik działalności danej jednostki gospodarczej przedstawiony jest w formie analitycznej w sprawozdaniu zwanym rachunkiem zysków i strat. W sprawozdaniu tym są zamieszczone dane pozwalające określić, co składało się na zysk lub stratę bilansową netto. Zatem, wykazuje się pozycje odzwierciedlające skutki operacji wynikowych, a więc takich, które powodują powstanie kosztów i strat oraz przychodów i zysków Rachunek zysków i strat ujmuje dodatnie i ujemne elementy wyniku finansowego. W sprawozdaniu tym oddzielnie wykazuje się: - przychody i koszty operacyjne - przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej - przychody i koszty finansowe - straty i zyski - obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego Rachunek zysków i strat może być sporządzony wg wariantu porównawczego i kalkulacyjnego. Różnica między tymi wariantami dotyczy sposobu wykazywania kosztów wytworzenia sprzedanych produktów Analiza zysków i strat może być prowadzona w różnym zakresie, wieloma sposobami, np. za pomocą wskaźników dynamiki /pozwolą one na ustalenie i ocenę zmian zachodzących w poszczególnych pozycjach/ Informacja dodatkowa Jest obligatoryjnym elementem sprawozdania finansowego. Powinna ona zawierać dane, których nie zawiera bilans ani rachunek zysków i strat, a które są potrzebne do pełnej oceny ... i objaśnienia Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Rachunek z przepływu środków pieniężnych obrazuje wpływy i rozchody środków pieniężnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, umożliwiając określenie zmian sytuacji finansowej z racji...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7075