Wszystko o nieruchomościach

Temat: Marketing z wczoraj
Dokonczylismy mikro- i makrootoczenie, byly jeszcze takie pojecia jak: analizy: otoczenia(makro) i potencjalu strategicznego(mikro), czym jest sam potencjal strateginczny, zagrozenia, szanse, slabe i mocne strony + przyklady, to chyba tyle... zadanie na nastepny tydzien: SWOT skad nazwa jak sie robi po co sie robi 4 wskazowki Analiza strategiczna przedsiebiorstwa: bilans strategiczny przedsiebiorstwa analiza kluczowych czynnikow sukcesu analiza lancucha wartosci
Źródło: umkz09.fora.pl/a/a,179.htmlTemat: 3. ANALIZA SWOT
Analiza mikrootoczenia firmy: S - Strenght (silne strony) W - Weeakness (słabe strony) O - Opportunities (szanse, okazje) T - Treats (zagrożenia) Analiza SWOT jest jedną z podstawowych analiz dotyczących firmy i stanowi nieodłączny element biznesplanu, dotyczący obecnej i przyszłej sytuacji firmy. Analiza wewnętrzna firmy: "S" - silne strony przedsiębiorstwa w pozytywny sposób wyróżniające ją wśród konkurencji. Mocną stroną może być na przykład: nowoczesny park maszynowy, wykształcona kadra z szerokim doświadczeniem, niskie koszty stałe, dobra lokalizacja, know-how, innowacyjność, itp "W" - to słabe strony działania firmy – mogą dotyczyć całej firmy, jak i jej części np.: stare urządzenia i maszyny, brak gotówki, brak doświadczenia w branży, wysokie koszty produkcji, słaba lokalizacja, brak nowoczesnej technologii Dzięki analizie wnętrza firmy powinno się dokonać oceny zasobów firmy. Po ustaleniu mocnych i słabych stron firmy wiadomo, w czym ma ona przewagę konkurencyjną, a w czym jest od konkurencji gorsza. Analiza zewnętrzna: "O" - to szanse (możliwości) rozwoju dla firmy tkwiące w jej otoczeniu. to zjawiska i tendencje, które odpowiednio wykorzystane, staną się nie tylko impulsem rozwoju, ale i sposobem na osłabienie zagrożenia np.: bogacenie się społeczeństwa, innowacyjność, słaba konkurencja, obniżanie podatków oraz innych obciążeń, ustabilizowana polityka państwa, spadek cen materiałów oraz paliw, mocny/słaby złoty, wsparcie władz lokalnych; "T" - to trudności i bariery (zagrożenia) dla działania i rozwoju firmy. Zagrożeniem jest to wszystko, co postrzegane jest jako bariera dla rozwoju firmy, utrudnienie, dodatkowe koszty działania, zagrożeniem może być: ubożenie społeczeństwa, mocna konkurencja, podnoszenie podatków oraz innych obciążeń, nieustabilizowana polityka państwa, wzrost cen materiałów oraz paliw, mocny/słaby złoty, brak wsparcia władz lokalnych Analizy SWOT nie należy sporządzać zbyt szczegółowo. Mniej ważne jest wyodrębnienie i opisanie wszystkich czynników, natomiast ważniejsze jest zidentyfikowanie czynników kluczowych, które mają decydujący wpływ na rozwój firmy, albo na powodzenie inwestycji. Uwieńczeniem analizy jest konfrontacja najistotniejszych sił i słabości firmy z największymi szansami i zagrożeniami w otoczeniu. Analiza SWOT pozwala na identyfikacjęównych problemów strategicznych, które powinny wyznaczać kierunek dalszego działania firmy. Wynik otrzymywany za pomocą tej procedury nazywany jest często bilansem strategicznym organizacji.
Źródło: zgredeq.fora.pl/a/a,18.html


Temat: Zagadnienia do egzaminu z Zarządzania strategicznego
Zagadnienia do egzaminu z Zarządzania Strategicznego 1. Analiza SWOT - definicja, - obszary analizy SWOT, - strategie wynikowe – pozycje strategiczne w analizie SWOT. 2. Kluczowe Czynniki Sukcesu - definicja, - przykładowe Kluczowe Czynniki Sukcesu, - punktowa ocena przedsiębiorstwa w oparciu o listę Kluczowych Czynników Sukcesu. 3. Misja przedsiębiorstwa - definicja, - zadania misji przedsiębiorstwa. 4. Definicja i cechy konkurencyjności - mechanizm i funkcje konkurencji, - czynniki sfery realnej i sfery regulacji, - konkurencyjność z perspektywy inwestora i klienta, - czynniki na podstawie, których nabywca formułuje decyzję o wyborze oferty przedsiębiorstwa. 5. Instrumenty konkurowania i ich podział - pozycja konkurencyjna, - źródła przewagi konkurencyjnej, - podstawowe typy przewagi konkurencyjnej, - strategie kształtowania pola rynkowego, - strategie konkurencji wynikające z pozycji rynkowej firmy i ze względu na zajmowaną pozycję konkurencyjną, - style konkurowania 6. Dywersyfikacja 7. Pozycjonowanie 8. Proces zarządzania strategicznego i jego główne obszary 9. Alianse strategiczne, fuzje, przejęcia 10. Definicja outsourcingu - przyczyny stosowania outsourcingu w przedsiębiorstwie, - koordynacja rynkowa a koordynacja hierarchiczna, - wydzielenie zewnętrzne a wydzielenie wewnętrzne, rodzaje outsourcingu stosowane w przedsiębiorstwie. 11. Definicja strategii przedsiębiorstwa 12. Szkoła planistyczna - Szkoła ewolucyjna, - Szkoła pozycyjna, - Szkoła zasobowa, - Teoria zasobowa firmy, 13. Koncepcja kluczowych kompetencji - hierarchia kompetencji i strategii, - charakterystyka kluczowych kompetencji. 14. Geneza zarządzania strategicznego - planowanie długookresowe. - cechy i zadania zarządzania strategicznego. - definicja strategii i poziomy decyzji strategicznych. 15. Zarządzanie strategiczne - definicja. 16. Analiza strategiczna - funkcje, - cechy, - obszary, 17. Makrootoczenie przedsiębiorstwa i jego podział - mikrootoczenie przedsiębiorstwa i jego składniki, - Ogólny model strategii przedsiębiorstwa, 18. Tożsamość – MIX 19. Ogólny model łańcucha wartości 20. Strategie naczelnego kierownictwa (9 typów) 21. Model 5-ciu sił Portera 22. Macierz BCG 23. Mapa grup strategicznych 24. Łańcuch wartości - definicja, - podział na czynności podstawowe i wspierające, 25. Plan strategiczny -żnica pomiędzy planami strategicznymi a operacyjnymi. P.S. MIŁEJ NAUKI.
Źródło: czubki7gr.fora.pl/a/a,158.html


Temat: Punkty do egzaminu
2.a Makro i Mikro otoczenie Otoczenie przedsiębiorstwa dzielimy na: • zewnętrzne to wszystko to, co z zewnątrz organizacji może na nią wpływać. Granica dzieląca organizację od jej otoczenia zewnętrznego nie zawsze jest jasna i wyraźnie określona. Np. akcjonariusze są w pewnym sensie częścią przedsiębiorstwa, ale w innym ujęciu są raczej elementem jego otoczenia. Na otoczenie zewnętrzne składają się dwie warstwy: o otoczenie ogólne (dalsze, makrootoczenie) - organizacji obejmuje niezbyt wyraźnie określone wymiary i siły, wśród których działa organizacja i które mogą wywierać wpływ na jej działania. Należy do nich pięć wymiarów: ekonomiczny, techniczny, socjokulturowy, prawno-polityczny, międzynarodowy. o otoczenie celowe (bliższe, mikrootoczenie) - składa się z konkretnych organizacji lub grup, które mogą wpływać na przedsiębiorstwo. Obejmuje ono: konkurentów, klientów, dostawców, regulatorów, siłę roboczą, właścicieli, sojuszników strategicznych. Ponieważ wymiary te są związane z konkretnymi organizacjami w środowisku, ich wpływ będzie miał charakter bezpośredni. • wewnętrzne - składa się z warunków i sił wewnątrz organizacji. Jego główne składowe obejmują: zarząd, pracowników, kulturę organizacji. Makrootoczenie, otoczenie dalsze przedsiębiorstwa - w ekonomii jest to ogół warunków działania przedsiębiorstwa w danym państwie, regionie geograficznym, strefie klimatycznej, układzie politycznym itd. Przedsiębiorstwo nie może ich zmieniać, może jedynie dostosować się do nich. Na makrootoczenie składają się: • otoczenie ekonomiczne, wynikające z ogólnej kondycji gospodarczej • otoczenie demograficzne, wynikające ze struktury wiekowej społeczeństwa, struktury płci itd. • otoczenie prawne, wynikające z przepisów prawa krajowego • otoczenie międzynarodowe, wynikające z uwarunkowań międzynarodowych (np. cena ropy naftowej) • otoczenie społeczne, wynikające z panującej mody, stylu życia • otoczenie technologiczne, wynikające z poziomu rozwoju technicznego i technologicznego Do sposobów badania makrootoczenia zalicza się: • ekstrapolację trendów • metodę scenariuszową • metodę delficką W podejściu biznesowym, do analizy otoczenia dalszego używa się także: • analizy ETOP • analizy PEST • analizy PRESTCOM • analizy Stakeholders • analizy klastrów Mikrootoczenie (otoczenie bliższe) składa się z konkretnych organizacji lub grup, które mogą wpływać na przedsiębiorstwo. Otoczenie to jest bardziej złożone i dostarcza więcej informacji niż otoczenie ogólne, ponieważ menadżer może rozpoznać czynniki otoczenia szczególnie interesujące organizację. Jest ono również nazywane otoczeniem konkurencyjnym, określa warunki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w określonej branży i na danym geograficznie rynku. Cecha otoczenia konkurencyjnego jest to, że miedzy jego elementami a przedsiębiorstwem zachodzi sprzężenie zwrotne: podmioty otoczenia konkurencyjnego oddziałują na przedsiębiorstwo, ale też przedsiębiorstwo ma możliwość aktywnego reagowania na te bodźce. Mikrootoczenie obejmuje : • konkurentów, • klientów, • dostawców, • regulatorów, • siłę roboczą, • właścicieli, • sojuszników strategicznych. Mikrootoczenie jest związane z rynkiem lub rynkami, na których działa firma. W jego skład wchodzą wszystkie elementy rynku - od konkurencji poprzez kooperantów po klientów. Ta część rzeczywistości otaczającej firmę ma na nią najbardziej widoczny wpływ, ale także odwrotnie – firma może wpływać na to bliższe otoczenie poprzez odpowiednie zarządzanie, marketing.
Źródło: tir2.fora.pl/a/a,126.html