Wszystko o nieruchomościach

Temat: Bank jako przedsiębiorstwo. Produkty bankowe. Komercyjny charakter banku.
Bank - jest instytucją finansową działającą na zasadach komercyjnych, której przedmiotem są operacje depozytowo - kredytowe. Źródłem pokrywania kosztów i osiągania zysku są przychody ze sprzedaży produktów bankowych. Dla banków konkurentami są nie tylko inne banki, ale także instytucje finansowe innego typu, tj.: towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, powiernicze, towarzystwa leasingowe. Konkurencja przebiega głównie na dwóch płaszczyznach: pozyskiwania środków finansowych i realizacji niektórych ... rzeczowych majątku trwałego, na inwestycje w papiery wartościowe)  kredyt mieszkaniowy (na zakup mieszkania ; budowlany)  kredyt dewizowy  kredyt edukacyjny  kredyt obrotowy  konta (osobiste ; a vista ; bony lokacyjne ; lokaty...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2218Temat: Różnice mniędzy kredytem a pożyczką
dodam, że pożyczka tak jak i kredyt czy leasing i inne jest źródłem finansowania majątku przedsiębiorstwa. Jest ona zaliczana do zewnętrznych źródeł finansowania firmy, jest obcym źródłem kapitału. Korzystanie z kapitału ... obcego pozwala pozyskać kapitał bez powiększenia grona właścicieli kapitałów, umożliwia też utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa w razie zmienionego zapotrzebowania środków pieniężnych na finansowanie majątku obrotowego. Płacone od kapitału obcego odsetki zmniejszają ciężar podatku dochodowego, dając osłonę podatkową. Odsetek tych nie płaci się od kapitału własnego. Pożyczka jest też dobrym źródłem finansowania szczególnie w momencie zakładania i rozwoju firm głównie mikro i małych...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1154


Temat: Uwarunkowania przy wyznaczaniu źródeł wartości przedsiębiorstw
wartości majątku firmy i jej dochodowości. Wycena powinna być prowadzona przez niezależnych ekspertów i rzeczoznawców legitymujących sie bardzo wysoką etyką. Wycena powinna być dokonywana kilkoma różnymi metodami.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=875


Temat: Główne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
Każde przedsiębiorstwo posiada majątek trwały oraz obrotowy, który jest niezbędny do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Wydatki, które wiążą się ze sfinansowaniem poszczególnych składników majątku, mogą być finansowane z dwóch podstawowych źródeł: - kapitałów własnych - kapitałów obcych. Finansowanie rozwojowej działalności przedsiębiorstwa może odbywać sie ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych. Ważnymi składnikami finansowania wewnętrznego przedsiębiorstwa jest samofinansowanie, przez które rozumie się wykorzystanie nadwyżki finansowej, czyli zysku netto i amortyzacji. Chodzi tu o część zysku pozostającą do dyspozycji przedsiębiorstw. Odpisy amortyzacyjne od użytkowanego majątku trwałego są sposobem finansowania nie tylko prostej, ale i rozszerzonej reprodukcji tego majątku. Pozostałe źródła własnego finansowania wewnętrznego wiążą sie z przekształceniami w sferze majątku i kapitałów przedsiębiorstwa. Polegają one na sprzedaży nieefektywnie wykorzystywanych elementów majątku, uwalnianiu kapitału przez przyśpieszenie rotacji majątku obrotowego, chociażby w drodze aktywizacji sprzedaży zapasów, lub korzystanie ze specjalnych rezerw.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=67


Temat: Główne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
Do prowadzenia działalności gospodarczej niezbędne jest posiadania majątku trwałego i obrotowego. Fianansowanie poszczególnych składników majątku pochodzi z dwóch źródeł: 1. z finansowania wewnętrznego, czyli kapitału własnego- głównie poprzez wkłady i udziały. Jest to wartość wytworzona przez przedsiębiorstwo, bez dopływów zewnętrznych. Tzw. samofinansowanie. W skład kapitału własnego wchodzi: zwolnienie kapitału np. sprzedaż zbędnych składników majątku, zatrzymany zysk, wnoszone kapitały, kapitał zapasowy i rezerwowy itp. Kapitał własny jest gwarancją spłaty zobowiązań jakie przedsiębiorstwo posiada. Kapitał własny może być pozyskiwany ze źródeł wewnętrznych (wypracowany zysk netto, amortyzacja, przekształcenia w aktywach, przekształcenia w kapitałach) i zewnętrznych (dopłaty wspólników, poszukiwanie nowych inwestorów, fundusze venture capital, emisja papierów wartościowych). 2. z finansowania zewnętrznego, czyli z kapitału obcego- odbywające się poprzez pozyskiwanie środków z rynku finansowego. W skład tego finansowania wchodzą...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=67


Temat: Gmina- projekt budżetu na 2008r.
przedsiębiorstwa, czyli aktywa przedsiębiorstwa, składają się majątek trwały i majątek obrotowy. Natomiast pasywa, czyli źródło finansowania majątku trwałego i obrotowego, uwzględniając kryterium własności, dzielą się na kapitały własne i kapitały obce. Krótko mówiąc. Aktywa to majątek, a pasywa to źródło jego finansowania. Każdy budynek, budowla, zapasy- rzeczy, to aktywa. Więc do artykułu wkradł się oczywisty błąd, czy nie jest takie oczywiste, że...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=3627


Temat: Istota i cele analizy sprawozdań finansowych w świetle istniejących przepisów o rachunkowości
Istota i cele analizy sprawozdań finansowych w świetle istniejących przepisów o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe jest podstawowym źródłem danych do przeprowadzenia analizy finansowej i oceny stanu majątku przedsiębiorstwa, zarówno dla kierownictwa jednostki ... sprawozdanie z działalności jednostki, daje zainteresowanemu wiele informacji o przedsiębiorstwie. Analiza sprawozdań przedsiębiorstwa ma dostarczać informacji o posiadanym przez przedsiębiorstwo majątku, o sposobach jego wykorzystania i uzyskiwanych z tego korzyściach. Pomaga utrzymać funkcjonowanie przedsiębiorstwa i je rozwijać, gdyż informuje o skutkach podejmowanych przez kierownictwo jednostki decyzji. Ułatwia prognozy na przyszłość firmy. Dzięki analizie bilansu możemy poznać majątek firmy, źródła jego finansowania, stopień ... z działalności jednostki to przegląd działalności jednostki w roku obrotowym oraz po jego zakończeniu do dnia zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz omówienie kierunków jego rozwoju przy uwzględnieniu ryzyka dla przyszłej działalności podmiotu....
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=29


Temat: majatek przedsiebiorstwa
przedsiębiorstwa są kapitały własne ( włożone przez założycieli przedsiębiorstwa i pomnażane z zysku)oraz kapitały obce( najczęściej kredyty). Zasoby majątku przedsiębiorstwa, zwane też jego aktywami utworzone z kapitałów własnych i obcych. Można aktywa ująć w trzy grupy: - rzeczowe składniki majątku( aktywa rzeczowe), - finansowe składniki majątku( aktywa finansowe), - wartości niematerialne i prawne. Rzeczowe składniki majątku( aktywa rzeczowe) obejmują: środki pracy, przedmioty pracy i produkty. Finansowe składniki majątku( aktywa finansowe) stanowią głownie środki pieniężne i papiery wartościowe oraz należności. A do wartości niematerialnych i prawnych zaliczamy między innymi nabyte prawa. Majątek przedsiębiorstwa to ... majątek trwały ( m.in. należności długoterminowe oraz wartości niematerialne i prawne) - majątek obrotowy, czyli środki obrotowe( np. zapasy materiałów i wyrobów gotowych, środki pieniężne, należności krótkoterminowe, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu), które w procesie produkcji w okresie dłuższym niż jeden rok zużywają się całkowicie lub ulegają przeobrażeniom. Cały majątek przedsiębiorstwa- trwały i obrotowy jest określany jako aktywa.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2246


Temat: Istota i cele analizy sprawozdań finansowych w świetle istniejących przepisów
Wstępna analiza sprawozdania finansowego utożsamiana jest z analizą jego dwóch podstawowych części: bilansu oraz rachunku zysków i strat. Powszechnie jako analizę wstępną przeprowadza się analizę pionową (analizę struktury) i poziomą (analizę dynamiki) obu tych części. Etapy analiza sprawozdań finansowych -Bilansu -Rachunku zysków i strat -Cash flow Analiza wskaźnikowa -Rentowności -Wykorzystania majątku, kapitału obrotowego -Wykorzystania kapitałów -PłyRynku kapitałowego Procedura wstępnej oceny sprawozdań finansowych -zestawienie wielkości ekonomicznych na początek i koniec okresu (bilans), -ustalenie odchyleń bezwzględnych, -wskaźniki struktury sprawozdań dla poszczególnych okresów, -wskaźniki tempa wzrostu każdej pozycji,możliwość analitycznego ujęcia danych bilansu i zestawienia wyników finansowych,porównanie wielkości sprawozdawczych z wielkościami planowanymi, danymi okresów ubiegłych, standardowymi, branżowymi wielkościami, -wzajemne porównanie wskaźników sprawozdawczych danego okresu, wykazujących ścisłe powiązania. Sprawozdania finansowe zawierają informacje o stanie i zmianach, jakie zaszły w sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wynikach działalności jednostki gospodarczej, dlatego są one podstawowym źródłem informacji o rezultatach jej działalności. Obiektywność ocen sytuacji finansowej oraz trafność podejmowanych decyzji zależą w dużym stopniu od umiejętności analizy danych prezentowanych w sprawozdaniach i zastosowania odpowiednich metod badawczych. Sporządzenie sprawozdania finansowego reguluje Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994(z póź. zm. z 9.11.2000) , zgodnie z którą wszystkie jednostki gospodarcze zobowiązane są na koniec każdego roku obrotowego dokonać rocznych zamknięć ksiąg rachunkowych, a wyniki tych zamknięć umieścić w sprawozdaniu finansowym. Podsumowując sprawozdawczość finansowa pozwala ocenić realizację celów działalności przedsiębiorstwa, gdzie nadrzędnym celem jest wygospodarowanie zysku.Wynik analizy finansowej musi być czytelny i zrozumiały z widocznie nasuwającymi się wnioskami.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=553


Temat: Główne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
Jedną z podstawowych barier na drodze rozwoju i umacniania pozycji rynkowej przedsiębiorstw są ograniczenia kapitałowe. Do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej niezbędny jest majątek trwały i obrotowy. Wydatki przedsiębiorstwa finansowane są z dwóch źródeł: kapitałów własnych lub kapitałów obcych. Podstawowa różnica między nimi polega na tym, że kapitały własne pochodzą od samego przedsiębiorstwa bądź jego udziałowców, a kapitały obce pozyskiwane są z zewnątrz - z otoczenia, w którym funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. W finansowaniu wewnętrznym możemy wyróżnić określone sposoby pozyskiwania środków finansowych, tj. przekształcenia majątkowe gdzie zmiany powstają w wyniku finansowania inwestycji, z odpisów amortyzacyjnych, w wyniku przyspieszenia obrotu kapitału oraz poprzez zmniejszenia majątku i sprzedaż zbędnych jego składników. Fundusze i kapitały stanowiące wewnętrzne źródło finansowania przedsiębiorstwa mają ograniczone rozmiary i zazwyczaj nie wystarczają do sfinansowania wszystkich potrzeb związanych z działalnością gospodarczą danego przedsiębiorstwa. Niezbędne więc staje się poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Inaczej finansowanie zewnętrzne można określić jako finansowanie pożyczonym kapitałem nie należącym do przedsiębiorstwa. Wśród różnych źródeł finansowania zewnętrznego można wyróżnić pożyczkę i kredyt. Leasing jest kolejną formą finansowania przedsiębiorstwa, umożliwiającą inwestorowi dostęp do dóbr inwestycyjnych bez konieczności angażowania dużych środków na ich zakup. Bardzo zbliżonym źródłem finansowania zewnętrznego obok factoringu są transakcje forfaitinpowe. Factoring jest to jeszcze rzadko praktykowane źródło finansowania zewnętrznego. Kolejna formą finansowania przedsiębiorstwa jest Franchising, stanowi sposób uzyskania dostępu do rynku przez przedsiębiorstwo, które nie posiada wystarczających środków finansowych, aby utworzyć firmę o silnej pozycji. Kolejną formą finansowania przedsiębiorstwa jest gwarancja bankowa, fundusze pomocowe, Venture Capital - określane często kapitałem ryzyka oraz weksle, emisja...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=67


Temat: Główne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
w podziale na wynikające z przekształceń majątkowych i przekształceń kapitałowych. Należą do nich: Bieżące wpływy Fundusz amortyzacyjny Sprzedaż zbędnego majątku Przyspieszona rotacja majątku obrotowego Zysk zatrzymany Fundusz celowy Rezerwy ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Do zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa zaliczamy kapitały pochodzące ze źródeł własnych i ze źródeł obcych. Źródła zewnętrzne własne kapitału stanowią: Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Pomoc publiczna Drugim zewnętrznym źródłem kapitałów w przedsiębiorstwie są kapitały obce (długo- i krótkoterminowe). Kapitały obce długoterminowe. Kredyt inwestycyjny Pożyczka Leasing Venture capital Kredyt bankowy Pożyczka Faktoring Kredyt kupiecki Kredyt odbiorcy Wybór właściwego typu finansowania jest ... finansowane ma być uruchomienie biznesu, zakup majątku, rozwój firmy, czy wyjście z rynku.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=67


Temat: Uwarunkowania przy wyznaczaniu żródeł wartości przedsiębiorstwa.
efektywności gospodarowania kapitałem obrotowym i poszczególnymi jego składnikami, czy też zdolności do regulowania zobowiązań. Zakres procedury wyceny, dobór właściwych metod a także oszacowanie wielkości parametrów rachunku kalkulacyjnego zależy od wielu czynników....
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=373


Temat: Istota i cele analizy sprawozdań finansowych w świetle przepisów o rachunkowości
nazywa sie sprawozdawczoscia finansowa. zasady dotyczace sprawozdawczosci rególuje ustawa o rachunkowosci z dnia 29 09 1994. Zgodnie z ta ustawa wszystkie jednostki gospodarcze sa zobawiazane na koniec roku obrotowego dokonac rocznego zamkniecia ksiag rachunkowycha wyniki tych zamkniec umiescic w rocznym sprawozdaniu finansowym. Sprawozdaniee finansowe daje odpowiedz na trzy bbardzo ogólne pytania;1.Czy prowadzona działalnosc jest opłacalna 2. Czy firma bedzie w stanie ja kontynuowac?? 3. W jaki sposób podmiot odtworzył i wykorzystał swoje srodki pieniężne?? O rentowności przedsiebiorstwa bedzie informowac rachunek zysków i strat, o majatku i kapitale a wiec czy warto i czy ... i formy sprawozdan finansowych. w naszym kraju zajmuje sie tym: GUS i Ministerstwo Finansów. Sprawozdanie finansowe dostarcza informacji o stanie finansowym, rezultatach dzialalności i zmianach położenia finansowego firmy. Sprawozdania finansowe powinny...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=680


Temat: bardzo prosze o pomoc przy pytaniach do obrony lic.
ewidencja aktywów finansowych 6. Zasady rachunkowości. 7. Rachunek zysków i strat i jego wartości poznawcze dla celów zarządzania. 8. Rachunek przepływów pieniężnych – jako źródło informacji kierowniczej. 9. Karta podatkowa a ... 15. Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych w aspekcie przydatności do celów zarządzania. 16. Leasing jako źródło pozyskania majątku trwałego w przedsiębiorstwie 17. Wycena aktywów trwałych w bilansie. 18. Funkcjonowanie kont „ Rozliczenie zakupu......” z uwzględnieniem problematyki podatku od towarów i usług. 19. Źródła finansowania działalności gospodarczej. 20. Wpływ rozliczania przez firmę dotacji ze środków funduszy unijnych na jej rachunkowość? Będę...
Źródło: ksiegowy.org/viewtopic.php?t=1601


Temat: Sprawozdawczość finansowa 03
Charakterystyka bilansu Bilans jest najstarszym sprawozdaniem finansowym, odzwierciedlającym sytuację gospodarczą jednostek. Jest on głównym elementem sprawozdawczości finansowej, przedstawiającym wartościowo stan środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia na określony moment /dzień bilansowy/ ... każda pozycja aktywów musi mieć źródło pochodzenia w pasywach bilansu Aktywa powinny być zestawione wg zasady wzrastającej płynności, dlatego zaczyna się od pozycji, którą najtrudniej jest spieniężać /aktywa trwałe/, a kończąc na najbardziej płynnych /aktywa obrotowe/ Pasywa powinny być zestawione wg zasady rosnącego stopnia wymagalności, dlatego zaczyna się od pozycji, które są najmniej wymagalne, czyli kapitały /fundusze/ własne a kończąc na zobowiązaniach ... - pionowe czytanie bilansu, które polega na badaniu struktury aktywów /sytuacja majątkowa/ i struktury pasywów /sytuacja finansowa/ - poziome czytanie bilansu, które obejmuje ustalenie relacji między składnikami majątku a źródłami ich finansowania /płynność finansowa/, poprzez ustalenie wskaźników dynamiki i tempa zmian oraz wskaźnika pokrycia aktywów obrotowych kapitałem obcym Wskaźniki struktury dostarczają informacji, jaki jest udział poszczególnych części /składników/ w całości badanego zjawiska...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7074